banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 17: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- Vietcombank - Vietnam Foreign Trading Bank

Nội dung - Language focus

 • Một số từ ngữ liên quan đến ngân hàng, tiền tệ - Number of words related to banks, currency
 • Cách hỏi và trả lời về những việc liên quan đến ngân hàng (đổi tiền, mở tài khoản, gửi tiền, …) - Asking and answering about those relating to the bank (money exchange, open account, deposit, ...)
 • Các kết cấu: - Structures:
  • bổ ngữ + nào + chủ ngữ + động từ + cũng …. - complement + nào + subject + verb + cũng …
  • bổ ngữ + nào + chủ ngữ + cũng…. - complement + nào + subject + cũng…
  • trạng ngữ + nào + chủ ngữ + cũng…. - abverb + nào + subject + cũng…
  • A, hơn nữa B - A, hơn nữa B
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill