banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 16: Internet và Công nghệ thông tin - Internet and Information technology

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến công nghệ thông tin - Number of words related to information technology
  • Kết cấu : toàn + danh từ; toàn là + danh từ,toàn + danh từ + là + danh từ; toàn + động từ - Structure: toàn + noun; toàn là + noun, toàn + noun + là + noun; toàn + verb
  • Kết cấu: đến/ tới + từ chỉ khối lượng/ số lượng/ kích thước, phải đến/ phải tới + từ chỉ số lượng/ khối lượng/ kích thước - Structure: đến/ tới + word related to quality/ quantity/ size, phải đến/ phải tới + word related to quality/ quantity/ size
  • Kết cấu: thật/ thật là + tính từ - Structure: thật/ thật là + adjective
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill