Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 15: Dịch vụ Fedex - EMS - Fedex services

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến bưu điện - Number of words related to post office
  • Kết cấu - Structure:
    • Ai (người nào) cũng… -
    • Cái (thứ gì) cũng… -
    • Chỗ (nơi nào) cũng… -
  • Kết cấu: làm gì mà + tính từ + thế? - Structure: làm gì mà + adjective + thế?
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill