banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 13: TẾT Nguyên Đán - Vietnam Tet

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến Tết cổ truyền của dân tộc - Number of words related to Tet
  • Cách dùng cấu trúc: tính từ + ơi là + tính từ - Structure: adjective + ơi là + adjective
  • Cách dùng các động từ: làm, làm cho, khiến, khiến cho - Way to use verbs: làm, làm cho, khiến, khiến cho
  • Cách dùng cặp từ …mãi ...mới… - Way to use combination …mãi..mới…
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill
Writing Drill