banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 12: Cô Dâu - Chú Rể - Bride - Groom

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến cưới hỏi - Number of words related to wedding/marriage
  • Kết cấu so với…(thì)…hơn… - Structure: so với…(thì)…hơn…
  • Kết cấu: A + chứ + từ phủ định + B - Structure: A + chứ + negative word + B
  • Kết cấu: tính từ + ra/ lên/ đi/ lại - Structure: adjective + ra/ lên/ đi/ lại
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill