banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 11: Dân ca quan họ Bắc Ninh - Vietnamese folk music Bac Ninh Style

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến dân ca - Number of words related to folk music
  • Cách dùng từ nghe nói - Way to use word nghe nói
  • Kết cấu: động từ + đi + động từ + lại - Structure: verb + đi + verb + lại
  • Kết cấu: động từ + rằng/ là - Structure: verb + rằng/ là
  • Các từ chỉ kết quả: ra, thấy, được - Words expressing result: ra, thấy, được
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill
Reading Drill