banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 9: Tiếng Sài Gòn - Saigon dialect

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến ngôn ngữ nói chung và tiếng Sài Gòn nói riêng - Number of words related to language in general and Saigon dialect in particular
  • Kết cấu tự + động từ/ tự + động từ + lấy - Strucutre: tự+ verb/ tự+verb+lấy
  • Kết cấu chẳng lẽ…..à? chằng lẽ……hay sao? - Structure: chẳng lẽ…..à? chằng lẽ……hay sao?
  • Cách nói về thời gian trong quá khứ: trước đây, trước kia, hồi trước, ngày trước, hồi ấy, … - Way to talk about the time in the past: trước đây, trước kia, hồi trước, ngày trước, hồi ấy, …
Vocabulary
Reading Drill