banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 8: Thể thao - Sports

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến thể thao - Number of words related to sports
  • Cách dùng trước và trước khi - Way to use trước and trước khi
  • Cách dùng sau và sau khi - Way to use sau and sau khi
  • Cách dùng kết cấu động từ + xem/ động từ + thử xem/ thử + động từ + xem - Structure: verb + xem/ verb+thử xem/ thử+ verb+ xem
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill