banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 6: Đờn ca tài tử trên bến Ninh Kiều - Traditional music at Ninh Kieu port

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến vùng sông nước Nam Bộ - Number of words related to Mekong Delta
  • Một số từ liên quan đến hát Cải lương - Number of words related to Cai luong
  • Kết cấu đã + thời gian + (rồi); được/bị + động từ - Structure: đã + time+ (rồi); được/bị + verb
  • Cụm từ …không nổi/không…nổi; …không xuể / không…xuể - Phrase:…không nổi/không…nổi; …không xuể / không…xuể
Vocabulary
Reading Drill