banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 5: Chợ nổi Cái Răng - Cai Rang floating market

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến hoa quả của Đồng bằng sông Cửu Long - Number of words related to fruits in Mekong Delta
  • Kết cấu càng ngày càng/ càng ngày….càng/ ngày càng - Structure: càng ngày càng/ càng ngày….càng/ ngày càng
  • Kết cấu đành …(vậy)/ đành phải …(vậy) - Structure: đành …(vậy)/ đành phải …(vậy)
Vocabulary
Reading Drill
Writing Drill