banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 4: Cà phê Việt Nam - Vietnam coffee

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến các loại cà phê - Number of words related to coffee
  • Cách dùng từ đấy - Way to use word đấy
  • Các từ chỉ mức độ khá, tương đối, không…..lắm - Frequency words: khá, tương đối, không…..lắm
  • Câu hỏi …có…gì không? …có…đâu không? …có….ai không? - Question: …có…gì không? …có…đâu không? …có….ai không?
  • Cách trả lời phủ định tuyệt đối: …không + động từ + gì (đâu, ai) cả - Absolute negative answer: …không + verb + gì (đâu, ai) cả
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill