banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 2: Thư cho bạn - Letter to friends

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến bưu điện - Number of words related to post office
  • Cách viết thư - How to write a letter
  • Bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp - Direct objects and indirect objects
  • Kết cấu : ...bao nhiêu (là) + danh từ - Struture: …bao nhiêu (là) + noun
  • Cách dùng các từ đểcho - Way to use words để and cho
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Reading Drill