banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 1: Nói chuyện điện thoại - Telephoning

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ liên quan đến nói chuyện điện thoại - Number of words related to telephone conversation
  • Cách đọc số điện thoại - Way to say telephone number
  • Cách dùng từ lại - Way to use word lại
  • Kết cấu hình như ...thì phải - Structure: hình như ...thì phải
  • Kết cấu khi…thì… - Structure: khi…thì…
Vocabulary
Reading Drill