banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 27: Bao giờ ông trở lại Việt Nam? - When will you come back to Vietnam?

Nội dung - Language focus

  • Một số từ chỉ tình cảm, tâm trạng… - Number of words related to emotion, mood…
  • Kết cấu …không những …mà còn…;…không chỉ…mà còn - Structure: …không những …mà còn…;…không chỉ…mà còn
  • Mệnh lệnh thúc hãy … đi!; đừng /chớ - Imperative: hãy … đi!; đừng /chớ
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill