Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 26: Anh đi Huế bao giờ chưa ? - Have you ever been to Hue?

Nội dung - Language focus

  • Một số từ về du lịch - Number of words related to tourism
  • Kết cấu …đã …bao giờ chưa? …đã …lần nào chưa? - Structure: …đã …bao giờ chưa? …đã …lần nào chưa?
  • Kết cấu nhớ … nhé! - Structure: nhớ … nhé!
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill