banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 25: Má ơi, hè này, nhà ta về quê thăm ông bà nội , hả má? - Mum, we will go back our hometown to see our grandparents this summer, won't we?

Nội dung - Language focus

  • Từ ngữ về họ hàng, thân tộc - Words related to relatives
  • Kết cấu: …cả… lẫn...;… cả…và... - Structure: ...cả…lẫn...; …cả…và…
  • Câu hỏi với từ hả (hử, hở) - Question with hả (hử, hở)
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill