banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 23: Vì sao anh thích bóng đá? - Why do you like football?

Nội dung - Language focus

  • Một số từ về thể thao - Number of words related to sports
  • Câu hỏi với vì sao, tại sao, sao - Question with vì sao, tại sao, sao
  • Kết cấu có thể … không? - Structure có thể … không?
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill