Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 20: Anh bị làm sao? - What's wrong with you?

Nội dung - Language focus

  • Tên một số bệnh thường gặp - Names of number popular diseases
  • Một số từ thuộc nghề y, thuốc men - Number of words in the field of medical practitioner, medication
  • Cách hỏi và trả lời về tình trạng sức khỏe, bệnh tật - Asking and answering about health, diseases
  • Các cách nói: không được, không nên, đừng - Ways to use: không được, không nên, đừng
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill