banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 18: Tôi có thể đến Nha Trang bằng gì? - How can I go to Nhatrang?

Nội dung - Language focus

  • Từ ngữ chỉ các phương tiện giao thông và việc đi lại - Number of words related to transportation means and travelling
  • Cách hỏi và trả lời về phương tiện đi lại - Asking and answering about transportation means
  • Câu hỏi …được không? - Question: …được không?
  • Câu hỏi …có thể …được không? - Question: …có thể …được không?
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill