banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 15: Ngày mai trời thế nào? - How is weather tomorrow?

Nội dung - Language focus

  • Một số từ ngữ về thời tiết - Number of words about weather
  • Câu hỏi về thời tiết: Trời thế nào? - Question about weather: What’s the weather like?
  • Thì tương lai gần - Near future tense
  • Câu hỏi sắp … chưa - Question: sắp … chưa
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill