banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 12: Các anh uống gì ạ? - What would you like to drink?

Nội dung - Language focus

  • Tên một số đồ uống - Names of some drinking
  • Tính từ chỉ mùi vị (chua, ngọt, thơm, …..) - Adjectives described taste (sour, sweet, fragrant …)
  • Câu hỏi với từ thế nào - Question word thế nào
  • Câu hỏi "có + tính từ + không" - Question "có + adj + không"
  • Các từ chỉ mức độ: rất, khá, lắm, hơi - Qualified adjectives rất, khá, lắm, hơi
  • Phân biệt các cặp vần: ưng/ ưc, ăng/ ăc - Distinguish pronunciation of ưng/ ưc, ăng/ ăc
Vocabulary
Listening Drill
Listening Drill
Listening Drill
Reading Drill