banner2
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 8: Bây giờ là mấy giờ? - Whattime is it now?

Nội dung - Language focus

  • Từ chỉ thời gian, cách hỏi và trả lời về giờ - Time expression; ways of asking and answering about time in the day
  • Cách dùng các từ: đã, đang, sẽ, vừa mới - Ways of using words: đã, đang, sẽ, vừa mới
  • Cách dùng các từ: khoảng, chừng, độ - Ways to use words: khoảng, chừng, độ
  • Phân biệt các nguyên âm: ư/ ơ/ ươ - Distinguish vowels: ư/ ơ/ ươ
  • Phân biệt các phụ âm cuối: -p/-t/-c/-ch - Distinguish final consonants: -p/-t/-c/-ch
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill
Writing Drill