banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 6: Chị có ô tô không? - Do you have car?

Nội dung - Language focus

  • Tên một số đồ dùng thông dụng trong nhà - Names of popular housing tools
  • Câu hỏi: "có + danh từ + không?"/ "có + động từ + bổ ngữ + không?" - Question: "có + noun +không?" / "có + verb + adverb + không?"
  • Cách giới thiệu về tình trạng hôn nhân - Ways of talking about marital status
  • Phân biệt i/ ê/ iê - Distinguish i/ ê/ iê
  • Phân biệt các âm cuối: -m/-n/-ng/-nh - Distinguish final consonants : -m/-n/-ng/-nh
  • -
Vocabulary
Listening Drill
Reading Drill