banner1
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 5: Đây là cái gì? - What is this?

Nội dung - Language focus

  • Cách dùng loại từ con và cái - Ways of using classified words con and cái
  • Câu hỏi: Đây là cái gì? Đây là con gì? - Questions: What is this (thing)?/ What is this (animal)?
  • Số đếm trên 1000 - Number above 1000
  • Phân biệt các thanh huyền, nặng, hỏi - Distinguish three tones huyền, nặng, hỏi
  • Phân biệt các vần ao/ au; âm đầu t-/ th-; âm cuối -nh -ch - Distinguish spelling of ao/ au; initial consonants t-/ th-; final consonants
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill