banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 4: Đây là gia đình tôi - This is my family

Nội dung - Language focus

  • Từ chỉ quan hệ thân tộc thường dùng - Popular family personal pronoun
  • Câu hỏi với từ ai - Interrogative word ai
  • Cách diễn đạt sở hữu - Expressing possession in Vietnamese
  • Số đếm 100 đến 1000 - Numbers from 100 to 1000
  • Phân biệt các thanh ngang, ngã, sắc - Distinguish three tones ngang, ngã, sắc
  • Phân biệt ai/ ay; âm cuối -n/-t, -m/-p - Distinguish ai/ ay; final consonants -n/-t, -m/-p
Vocabulary
Vocabulary - Grammar Drill
Listening Drill
Reading Drill