banner2
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 7: Thể thao - Sports

Luyện Từ vựng - Ngữ pháp - Vocabulary - Grammar Drill

Điền từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chố trống để hoàn chỉnh những đoạn viết dưới đây :

(nhanh, chậm, giống, khác)