banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 7: Thể thao - Sports

Luyện Viết (3) - Writing Drill

Dùng kết cấu mới ... Đã viết lại những câu sau theo mẫu.

M: Khi 14 tuổi, Thúy Hiền đoạt huy chương vàng thế giới về wushu.

Khi mới 14 tuổi, Thúy Hiền đã đoạt huy chương vàng thế giới về wushu.