Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Hướng dẫn gõ tiếng Việt

Guideline for typing Vietnamese

 

- Các chữ cái đặc biệt của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ chữ cái Latin tương ứng rồi gõ liền đó một phím thứ hai (xem bảng dưới).

When we type the special Vietnamese letters, we must type the appropriate Latin letters plus another key (see table below.)

- Các từ có dấu thanh của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ từ không dấu và liền đó gõ 1 phím nhất định khác. Có một số cách gõ tiếng Việt cách gõ Telex, cách gõ VNI, cách gõ VIQR... (Xin xem bảng bên dưới.)

Vietnamese tones are made by typing the letters followed by a specified key. There are some ways of typing Vietnamese such as Telex, VNI, VIQR (see table below.)

Dấu và nguyên âm

Tones and Vowels

Cách gõ Telex

Telex typing

Cách gõ VNI

VNI typing

Cách gõ VIQR

VIQR typing

â aa a6 a^
ê ee e6 e^
ô oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow o7 o+
ư uw u7 u+
đ dd d9 dd
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ngã x 4 ~
xoá dấu z 0 -
Ví dụ:
Tiếng Việt
Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t

 

- Trong các kiểu gõ nêu trên, thì kiểu gõ Telex được nhiều người cho là tiện lợi nhất. Cách gõ Telex cho phép gõ tiếng Việt nhanh do nó chỉ sử dụng hàng phím cơ sở.

In all these typing methods, the Telex is known as the most convenient one. Vietnamese language can be typed faster when doing with this Telex way because only the home rows of the keyboard are used.

- Sau đây là phần hướng dẫn cụ thể kiểu gõ Telex.

The Guidance of Telex typing method in details as follows:

Cách gõ những chữ cái đặc biệt – How to type typical Vietnamese letters

Chữ cái đặc biệt

Cách g

Thí dụ

Kết quả

ă

aw

trawng

trăng

â

aa

caan

cân

đ

dd

ddaau

đâu

ê

ee

ddeem

đêm

ô

oo

nhoo

nhô

ơ

ow

mow

ư

uw, hoặc w

tuw

 

Cách bỏ dấu– How to put diacritical marks (tones) on Vietnamese words

Bỏ dấu

Cáchgõ

Thí dụ

Kết quả

dấu huyền

f cuối từ

huyeenf

huyền

dấu sắc

s cuối từ

sawcs

sắc

dấu hỏi

r cuối từ

hoir

hỏi

dấu ngã

x cuối từ

ngax

ngã

dấu nặng

j cuối từ

nawngj

nặng

(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Telex)

Lưu ý  Attention:

- Dấu của một từ có thể được gõ vào ngay sau nguyên âm mang dấu, nhưng để tránh điền dấu sai nên đánh sau từ, dấu sẽ được tự động đánh vào vị trí phù hợp.

The tone can be typed right after the vowel, but to avoid mistakes, we should type the tone at the end of the word, so the tone will automatically appear at the correct place .

- Trong trường hợp gõ nhầm dấu, có thể sửa lại bằng cách chuyển con trỏ tới cuối từ đó và gõ luôn vào phím dấu đúng mà không cần phải xoá cả từ đi gõ lại.

If we type the wrong tone, we can correct it by moving the mouse to the end of the word and typing the correct tone, without having to type the words again.

- Để gõ vào những chữ cái hoặc chữ số đã được dùng làm phím đánh dấu thì gõ phím đó liền 2 lần, ví dụ: aw tạo ă, nhưng aww tạo aw, hoặc aaa tạo aa...

In order to type letters or numbers which are also marked as tones/ vowels, we type that key twice; for example: aw becomes ă, but aww becomes aw, or;  aaa becomes aa, etc.

Tải phần mềm gõ tiếng Việt tại đây.

Downloading Vietnamese typing software here